حواله

حواله Wiki - What is the حواله?

What does the word حواله mean? Find synonyms, antonyms and the meaning of the word حواله in our free online dictionary! Find words starting with حواله and anagrams of حواله.

Definitions of "حواله"

    No definitions found!

The word "حواله" in example sentences

No examples found!

حواله on Social Media

Organic Traffics
Xerxesss
Xerxesss
2019-07-17

دمت گرم #ظریف دارن به هم بادمجون حواله میدن =)))))))))))))))))

_meylow
_meylow
2019-07-17

@bashe__ برو خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه

Cobra2052
Cobra2052
2019-07-17

@E6h6o5a3HyPp6EE: آیت الله #خمینی در در جمع کارکنان پخش رادیو بود که «اقتصاد برای خر است»، را حواله مخالفان میکند: «من نمیتوانم تصور کن…

ParisaTaheri777
ParisaTaheri777
2019-07-17

@akbar_5931: یکی از شرایطی که ما آگاهی دریافت کنیم همفازی با زمان است. "الله مع الصابرین" مفهومش این است که با همفازی با زمان من و شما ب…

akbar_5931
Akbar_5931
2019-07-17

یکی از شرایطی که ما آگاهی دریافت کنیم همفازی با زمان است. "الله مع الصابرین" مفهومش این است که با همفازی با زمان من…

About حواله Comments

حواله

حواله Word Data

  • Pronunciations
  • Character10
  • Hyphenation

Synonyms

No حواله synonyms found!

Hypernyms

No حواله hypernyms found!

Equivalents

No حواله equivalents found!
Memory Professor

Quote

When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. (Helen Keller)
Online IQ Test