Yerler

Definitions of "Yerler"

Yerler words definations not found!

The word "Yerler" in example sentences

Washington da en akýllý insanlarýn yaþadýðý yerler olurken, New York, alýþveriþ, sanat, kozmopolit özellik ve siluet kategorilerinde birinciliði, ancak asayiþ, gürültü ve pahalýlýk açýsýndan sonunculuðu aldý. Hürriyet ANASAYFA

Washington D.C. de tarihi yerler listesinin baþýnda yer aldý. Hürriyet ANASAYFA

Kelso ve New York kentleri, en iyi toplu taþým olanaklarýnýn bulunduðu yerler, Los Angeles ise bu sýralamada sonuncu oldu. Hürriyet ANASAYFA

Bu bağlamda milli arsivlerin en önemli görevlerinden birisi, milli arsivlerin bilgi kaynaklarının sağlandığı yerler olan kurum ve kurulusların arsivsel değer tasıyan belgelerinin milli arsive transferini sağlayan sistemin kurulmasını sağlamaktır. E-LIS

What does yerler mean?

What does the word yerler mean? Find synonyms, antonyms and the meaning of the word yerler in our free online dictionary! Find words starting with yerler and anagrams of yerler.

Are you safe on the internet?Surf anonymously, prevent hackers from acquiring your IP address, send anonymous email, and encrypt your Internet connection. High speed, ultra secure, and easy to use. Instant setup!